משלוח חינם + מארז תיק מתנה בקנייה מעל 300 ש"ח

Slider
חזרה למעלה

תקנון האתר

תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר המכירות של המותג LOL bebe (להלן: “האתר”).

האתר מופעל ע״י LOL bebe  (להלן: ״החברה״) המאשרים גישה לצפייה ושימוש באתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן.
האמור בתקנון זה בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.
אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתקנון, מאחר ועצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי התקנון ללא כל הגבלה או הסתייגות, ותנאים אלו עשויים להשתנות מעת לעת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
תקנון זה מהווה את הבסיס לשימוש באתר, והוא מסדיר באופן בלעדי את היחסים המשפטיים בין החברה לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש באתר או במידע המצוי בו.

 1. כללי
  • האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצעים לציבור כמו שהם. החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו מידע שלם ומדויק, אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב. החברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.
  • התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר ו/או אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של החברה ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.
  • תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת.
  • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה קודמת.
  • מובהר כי החברה רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה ו/או שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי בחברה ו/או במוניטין שלה. רישומים אלקטרוניים של האתר, לרבות קליטת הפרטים כפי שהוזנו על ידי הלקוח, יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות אשר בוצעו על ידי הלקוח באתר.
  • שאלות לגבי האתר, המוצרים והשירותים המוצגים באתר, כולל שאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים שיירכשו באמצעות האתר – ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני הרשום מטה.
  • הלקוח מאשר בזאת, כי הינו בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב על פי דין. מובהר כי על הלקוח להיות בן 18 לפחות על מנת להיות כשיר לעשות שימוש באתר, לרבות ביצוע רכישה.
  • השימוש באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד. מובהר כי מכירת המוצרים באתר הינה למטרות פרטיות ואישיות בלבד, ואינה מיועדת למכירה סיטונאית (בין אם במכירה בודדת ובין אם במספר מכירות על פני תקופה) ו/או למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים). האמור בסעיף זה לא יחול על אדם אשר התקשר בהסכם נפרד עם החברה למכירה קמעונאית.
 1. המוצרים באתר
  • החברה אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר. החברה רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים באתר, להחליף איזה מהמוצרים או להפסיק מכירה או הצגה של איזה מהמוצרים באתר.
  • יתכן כי מוצר המופיע באתר אזל ממלאי החברה. במקרה של ביצוע הזמנת מוצר שאזל, תפנה החברה בהקדם האפשרי ללקוח על מנת לבטל את ההזמנה או להציע ללקוח מוצר חלופי.
  • אופן הצגת המוצרים באתר יקבע על ידי החברה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר, כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה לרבות לעניין גודל המוצר וצבעו.
  • עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר מוצג “דף מידע” המכיל את פרטי המוצר, מחיר המכירה, מפרט המוצר, גודלו, השימושים שניתן לבצע בו ופרטים רלוונטיים נוספים.
  • מובהר במפורש, כי כל מידע המתפרסם באתר לגבי המוצרים באתר הינו בגדר מידע כללי בלבד, ואינו ממצה את כל תכונות המוצרים והוראות השימוש בהם. השימוש במוצרים הינו באחריות הלקוח בלבד.
 1. המחירים באתר
  • מחירי המוצרים באתר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. החברה תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם, ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.
  • מוצרים אשר מוצגים במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע, בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד ביצוע ההזמנה באתר, ובכפוף לזמינות המוצר במלאי החברה.
  • מוצרים אשר נרכשים בהטבה כנגד מימוש של קופון / שובר אישי יסופקו עם ההטבה בכפוף לכך שהקופון / השובר האישי הוזנו על ידי הלקוח וכי הינם בתוקף במועד ההזמנה, ובכפוף לזמינות המוצר במלאי החברה.
  • במקרה של שינוי סל המוצרים בהזמנה, יעודכנו המחירים, המבצעים וההטבות בהזמנה בהתאם ליום ביצוע ההזמנה בפועל.
  • כל המחירים, המבצעים, ההנחות והקופונים המופיעים באתר תקפים להזמנה באתר בלבד, ולא תהיה ללקוח כל טענה בגין סתירה או אי-התאמה בין המחירים או המוצרים המוצעים באתר לבין המחירים או המוצרים המוצעים בכל ערוץ מכירה או שיווק אחרים.
  • מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).
 1. הרכישה באתר
  • כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים (ש”ח). המחירים כוללים מע״מ, ואינם כוללים דמי משלוח.
  • לא ניתן לרכוש באתר באמצעות שיקים, תווי קנייה, כרטיסי מתנה, תלושי שי, זיכויים וקופונים.
  • רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח רשום או כזה שבחר להתחבר כאורח באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי לביצוע ההזמנה.
  • על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אחריות למילוי הפרטים חלה על הלקוח בלבד. החברה לא אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תשא בכל הוצאה הקשורה לכך. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד על מילוי פרטים מדויקים ועדכניים.
  • מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפויה להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. החברה שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
  • במסגרת הרכישה באתר, יהיה הלקוח רשאי להזמין אך ורק כמות סבירה ממוצר כלשהו. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות יחידות המוצר (בין אם מוצרים זהים ובין אם מוצרים מאותו סוג) שיוכל כל לקוח לרכוש ממגוון המוצרים, בכל הזמנה או סדרת הזמנות באתר. בנוסף, החברה שומרת את זכותה להגביל, למנוע ו/או לבטל הזמנות ורכישות אשר נחזות להיות, על פי מאפייניהן (כפי שיקבעו על-ידי החברה), כאלה שבוצעו במסגרת הזמנה או סדרת הזמנות ורכישות שאינן לשימוש פרטי ואישי
  • בעת ביצוע הזמנה, תבוצע בדיקה של פרטי אמצעי התשלום, ועם אישור ההזמנה על ידי הגורם הסולק או המתפעל את אמצעי התשלום, תינתן הודעה מתאימה לחברה כי הפעולה אושרה. ככל שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי החברה וישלח ללקוח אישור בדואר האלקטרוני על ביצוע ההזמנה. מובהר ומודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי החברה. כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, ולא נשלח אישור כאמור, לא יהיה כל תוקף לפעולת ההזמנה על-ידי הלקוח.
  • פעולת הרכישה תאושר רק במידה שהמוצר אכן קיים במלאי במועד האספקה המבוקש. יש להבהיר כי ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך, בכפוף להשבת הסכום ששולם (אם שולם) לחברה על ידי הלקוח. גם במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי, והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג’. האמור הינו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם, במידה ואכן שילם לחברה, ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע.
  • לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.
  • אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת PayPal  או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר, אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, הנהלת האתר רשאית ליצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.
  • מובהר בזאת כי שירות התשלום באמצעות חשבון PAYPAL מסופק כפי שהוא (“AS IS”) כשירות חיצוני על ידי חברת
  • מובהר כי הצעת המוצרים באתר ו/או קליטת ההזמנה על ידי החברה אינה מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות משלוח אישור הזמנה ללקוח, בכפוף למלאי הקיים במועד ההזמנה ובהתאם להוראות תקנון זה.
  • רישומי מחשבי החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר, וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.
 1. ביטול עסקה
  • ניתן לבטל הזמנה שנעשתה באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן:
  • ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.
  • הודעת ביטול ניתן לבצע ע״י:
   • פנייה לשירות הלקוחות של החברה בטלפון 051-5225400
   • שליחת מייל לכתובת support@lolbebe.com
   • הגעה לחברה בכתובת כתובת: רחוב בן אביגדור 10, תל אביב.
  • המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי באריזתו המקורית.
  • לקוח המבקש להודיע לחברה על ביטול הזמנה ימסור את הפרטים הבאים: שמו המלא, תעודת הזהות שלו, מספר הזמנה ואמצעי התקשרות עמו.
  • היה וביטול ההזמנה נעשה עקב אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע או מכל סיבה אחרת, לרבות משום שהלקוח התחרט והחליט כי ברצונו לבטל את ההזמנה, יחולו ההוראות הבאות:
   • כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם. מובהר, כי בכל מקרה עלות ההחזרה של המוצר לחברה תחול על הלקוח ותשולם על ידו.
   • החברה תחזיר ללקוח את כספו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, והצרכן יחזיר את המוצר לרשות החברה. עם זיכוי הלקוח, תימסר ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור.
   • לקוח שהוא אדם עם מוגבלות לפי הגדרתו בחוק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998 ו/או לקוח שמלאו לו 65 שנים ו/או לקוח שהוא עולה חדש (עד 5 שנים מהיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה), יהיה זכאי לבטל את העסקה ולהחזיר את המוצר שנרכש באתר במשך 4 חודשים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר, וזאת בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה עם החברה, כולל בדרך דיגיטלית כגון דוא”ל או משלוח הודעה על ידי הלקוח.
   • לא ניתן לבטל עסקה כאמור לעיל למכירת טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן, כגון הטבעת שם ע״ג המוצר בהתאם להזמנה.
   • השבת התמורה ששולמה עבור המוצר במקרה של ביטול הזמנה תעשה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי או באמצעות אמצעי התשלום אשר שימש לתשלום בעבור ההזמנה.
   • במידה ויתברר לחברה כי היא אינה יכולה, לספק את המוצרים ללקוח בשל נסיבות שלא ניתן היה לצפותן, לרבות עקב גמר המלאי, תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה בכל מועד עד לאספקת ההזמנה ללקוח. במידה ובוטלה ההזמנה, כאמור לעיל, תשיב החברה ללקוח את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול ההזמנה.
   • מובהר כי בכל מקרה ביטול הזמנה יעשה בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), ואין באמור בהוראות תקנון זה ו/או בהוראות מדיניות הביטולים וההחזרות של החברה כדי לגרוע ממנו.
 1. אספקת והובלת המוצרים
  • אספקת המוצרים תתבצע באמצעות חברת שליחויות חיצונית לכתובת הלקוח (כפי שהוקלדה על ידי הלקוח) לפי מגוון האופציות שקיימות באתר ולפי מועדי הגעה שמצוינים ומתייחסים לימי עסקים מביצוע ההזמנה, לאחר מסירת פרטי האשראי או ה PayPal ולאחר שפעולת הרכישה אושרה ע״י חברת האשראי.
  • ימי עסקים הינם ימי חול (ראשון עד חמישי). ימים שאינם נחשבים ליום עסקים הינם: ימי שישי, ימי שבת, ערבי חג, חג, שבתון, חול המועד, ימי זיכרון ויום ביצוע ההזמנה באתר.
  • החברה אינה אחראית על עיכובים של חברת השליחויות, ובכל מקרה לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המשלוח בנסיבות העולות כדי כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתה, כגון שביתות ו/או תקלות, לרבות אך לא רק תקלות במערכת המחשב ו/או הטלפון ו/או שירות הדוא”ל. כן עלולים להיווצר עיכובים במועדי האספקה עקב ריבוי הזמנות ומשלוחים בעת ימי מכירה מיוחדים באתר. עיכובים כאמור אינם באחריות החברה ולא תהא ללקוח כל טענה כנגד החברה בעניין זה. המשלוח יסופק רק לאחר השלמת תהליך הרכישה, קרי לאחר שההזמנה נקלטה במערכת האתר, לפי המועדים המוגדרים, ובתנאי שחברת האשראי אישרה את העסקה, ובהתאם נשלחה ללקוח הודעת אימות.
  • סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה ולפני ביצוע התשלום בפועל. סכום דמי המשלוח ייגבה בעת ביצוע ההזמנה, לפי מגוון האופציות המוצעות בעת ביצוע ההזמנה.
  • המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם מגיעה חברת השליחויות החיצונית, ובכפוף למדיניות חברת השליחויות, לרבות בעניין ההתחייבות למועד השילוח.
  • באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות, החברה ו/או חברת השליחויות יהיו רשאים לספק את המשלוח ללקוח במקום סמוך ומקובל, וזאת בתיאום מראש עמו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באחריות הלקוח לוודא בעת ביצוע ההזמנה, כי ניתן לשלוח את החבילה למען המבוקש.
  • ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.
  • מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי. במקרים בהם מוצר אשר מופיע באתר אזל מהמלאי והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע הרכישה, החברה תיצור קשר עם הלקוח והוא לא יחויב בגין העסקה וההזמנה תבוטל. למען הסר ספק, החברה לא תהא מחויבת במכירת המוצר, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לו ו/או לצד ג’, וזאת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע.
 1. קניין רוחני וזכויות יוצרים
  • כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או במוצרים, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד ו/או לפי העניין, צדדים שלישיים. זכויות אלה חלות, בין השאר, על תכנים באתר, הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר, עיצוב, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכיו”ב, בין בממשק החיצוני, בין בקוד המקור ובין בקוד יעד.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לתרגם, להכניס שינויים, לפרסם, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering) או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מהמידע או מהתכנים הכלולים מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים ומוצרים וכן תמונות הבגדים ותמונות המוצרים מוצרים, תמונות המוצרים וכיו”ב, בלא קבלת אישורה של החברה מראש ובכתב או (לפי העניין) צדדים שלישיים, מראש ובכתב. כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה או (לפי העניין) צדדים שלישיים, ללא הסכמה המפורשת לכך בכתב ומראש, לפי העניין.
  • אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים שבאתר, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
  • אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב וכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
  • השם LOL bebe וכן שם הdomain של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
  • ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על-ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
  • כל התוכן המילולי וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה.
  • יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
  • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו״ב.
  • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
  • אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה
  • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא,  ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 1. התחייבות המשתמש
  • הגישה ניתנת לאתר כמו שהוא וככל שהוא זמין, על בסיס “AS IS” ועל בסיס”AS AVILABLE” . ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת, מכל סיבה שהיא, בשל נסיבות התלויות בחברה (לרבות בשל תחזוקה שוטפת) וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה, ויתכן שגישה לאתר תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הלקוח פוטר את החברה בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה, ושהחברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע באמצעות רשת האינטרנט.
  • החברה תעשה כמיטב יכולתו לספק מוצרים איכותיים ובמועד. החברה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחורים באספקה, אלא אם כן אירע העיכוב או הפגם בשל רשלנות רבתי מצד החברה עצמה. במקרה זה תהיה אחריות החברה מוגבלת לסכום השווה לשווי המוצר שנרכש על ידי הלקוח. מובהר, כי בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה, לרבות חברות שילוח ו/או ספקים חיצוניים שבאמצעותם יתבצע המשלוח. למען הסר ספק החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
  • בשום מקרה, החברה לא תהיה חייבת בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור למוצרים ו/או לאתר ו/או לתקנון זה. כמו כן, בשום מקרה, סך האחריות והחבות הכוללת של החברה לא תהיה גבוהה מהסכום ששולם בפועל על ידי הלקוח בגין אותו מוצר.
  • עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש לכל האמור בתקנון, ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן:
   • המשתמש מסכים לכל האמור בתקנון לעיל ולהלן;
   • המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשדר ו/או לשלוף ו/או להפיץ ו/או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות המחשב של החברה ו/או העלול לפגוע ו/או להגביל ו/או למנוע מאחר את השימוש באתר;
   • המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר;
   • המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית;
   • המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע;
   • המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה;
   • המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע;
   • המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או נזק הנובעים מהתקנון ו/או מהשימוש באתר.
   • המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות התקנון ו/או כל דין, היא תהא רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, בכפוף לכל דין, וכן היא שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לזכות החברה על פי דין.
  • החברה אינה אחראית לכל נזק ,לרבות בשל “וירוסים “ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.
 1. אחריות
  • אחריות על התיקים בכל הנוגע לפרימות ורוכסנים תינתן לתקופה של שנה מיום הרכישה בהצגת הוכחת קניה (קבלה על התשלום, אישור הזמנה מהאתר וכו׳)
  • אחריות על קולקציית האביזרים תינתן לחודש מיום בהצגת הוכחת קניה (קבלה על התשלום, אישור הזמנה מהאתר וכו׳)
  • ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות באימייל support&@lolbebe.com או בוואטסאפ 051-5225400
 1. שונות
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות מעת לעת כל חלק מהמידע המצוי באתר, על ידי עדכון האתר. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי החברה בגין שינויים במידע באתר.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות, לתקן, להוסיף או לשנות את תקנון זה על ידי עדכון עמוד זה, מעת לעת. כל שינוי בתקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תקנון זה.
  • המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין החברה כל קשר ו/או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתקנון.
 1. הדין ומקום השיפוט
  • תנאי השימוש באתר, התקנון וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש ו/או הפעילות באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש והתקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
  • היה ויקבע שחלק כלשהו מהתקנון אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ויתר סעיפי התקנון יישארו בתוקפם.
 1. פניות ובירורים
  בכל נושא ועניין ניתן לפנות בכתב לשירות הלקוחות של החברה:

  כתובת: רחוב בן אביגדור 10, תל אביב

טלפון: 051-5225400

אימייל: support@lolbebe.com

אתר: www.lolbebe.com

X